5.OLAĞAN GENEL KURUL ve 7.MALİ GENEL KURUL

ÇAĞRISI VE GÜNDEM

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığının 5.Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 30 Ekim Cumartesi günü saat: 10:00’da Meyra Palace Otel Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Karakusunlar-Balgat/Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 31 Ekim 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul salonuna giriş için delege kayıtları 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacak olup; Kimlik ibrazı zorunludur. Genel Kurul duyuruları www.gsm.gov.tr ve www.sutopu.gov.tr adresinden yapılacaktır. Genel Kurul üyelerine duyurulur.

G Ü N D E M

1- Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti,

2- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşturulması.

4- Genel Kurul gündeminin okunması ve oylanması

5- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

6- 2021 Yılı Programları ve Geçici Bütçeleri ile mali verilerin onaylanması ve kabulü,

7- Yönetim Kurulunun 01.09.2018 – 30.09.2021 dönem faaliyet raporu, mali raporu ve denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.

8- Federasyonumuzun 2022-2023 yılları (2 yıllık) tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve oylanması.

9- Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütte bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Ana Statü değişiklikleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

12- Başkan adaylarının konuşmaları,

13- Başkan adaylarının Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin Divan Başkanlığına verilmesi.

14- Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi ve seçim sonuçlarının açıklanması.

15- Dilek, temenniler ve kapanış.

5.OLAĞAN GENEL KURUL VE 7.MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.(İTİRAZLAR SONRASI GÜNCELLENMİŞ GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ)

ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 20 Ekim 2021 (Çarşamba) günü Saat:16.00’ya kadar Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENİLECEK BELGELER

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI

Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 7.000,00 TL alınacaktır. Adaylar ücretlerini Türkiye Sutopu Federasyonunun Türk Ekonomi Bankası Ankara Şubesi İBAN: TR93 0003 2000 0000 0059 1829 91 hesabına yatıracaktır. Adaylığı kabul edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul edilenlerin yatırdıkları katkı payı ise hiçbir surette iade edilmeyecektir.

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR

5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurul hakkında bilgiler Federasyon ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfalarından (www.shgm.gov.tr ve www.tsf.gov.tr) ilan edilecektir.

FEDERASYON BAŞKANI ADAYI TEKLİF BEYANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TSF. 01.09.2018-31.12.2018 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TSF. 2018 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2020 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2021 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2022 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

TSF. 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir